ඊයම්

  • Lead Plate

    ඊයම් තහඩුව

    විකිරණවලින් ආරක්ෂා වීමට ඊයම් තහඩුව mm නකම 4 සිට 5 දක්වා විය යුතුය. ඊයම් තහඩුවේ ප්‍රධාන අංගය ඊයම්, එහි අනුපාතය බරයි, ity නත්වය ඉහළයි
  • Lead Roll

    ඊයම් රෝල්

    එය ශක්තිමත් විඛාදන ප්‍රතිරෝධයක්, අම්ල හා ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධයක්, අම්ල-ප්‍රතිරෝධී පරිසර ඉදිකිරීම, වෛද්‍ය විකිරණ ආරක්ෂණ, එක්ස් කිරණ, සීටී කාමර විකිරණ ආරක්ෂණ, උග්‍රවීම, ශබ්ද පරිවරණය සහ තවත් බොහෝ අංශයන්ගෙන් සමන්විත වන අතර එය සාපේක්ෂව ලාභ විකිරණ ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍යයකි. පොදු thi