නායකත්වය

  • ඊයම් රෝල්

    ඊයම් රෝල්

    එය ශක්තිමත් විඛාදන ප්රතිරෝධය, අම්ල සහ ක්ෂාර ප්රතිරෝධය, අම්ල-ප්රතිරෝධී පරිසරය ගොඩනැගීම, වෛද්ය විකිරණ ආරක්ෂාව, X-ray, CT කාමර විකිරණ ආරක්ෂාව, උග්රවීම, ශබ්ද පරිවාරක සහ තවත් බොහෝ අංශ ඇති අතර, එය සාපේක්ෂව ලාභ විකිරණ ආරක්ෂණ ද්රව්ය වේ.පොදු ති
  • ඊයම් තහඩුව

    ඊයම් තහඩුව

    විකිරණවලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා ඊයම් තහඩුව මිලිමීටර් 4 සිට 5 දක්වා ඝනකමකින් යුක්ත විය යුතුය.ඊයම් තහඩුවේ ප්රධාන සංරචකය ඊයම් වේ, එහි අනුපාතය බරයි, ඝනත්වය ඉහළයි